Sara Sampaio Net Worth 2024, Career, BoyfriendSara Sampaio Net Worth 2024, Career, Boyfriend – The Frisky